ALMA Resort

Công trình: ALMA Resort

Hạng mục: Thiết bị vệ sinh Grohe, Inax, American Standard

Thời gian cấp hàng:1/6/2019