Khách sạn Bạch Kim – Nha Trang

Công trình: Khách sạn Bạch Kim – Nha Trang

Hạng mục: Cung cấp thiết bị vệ sinh Grohe và Inax

Thời gian cấp hàng: 26/4/2017