Resort Vịnh Kim Cương

Công trình: Resort Vịnh Kim Cương

Hạng mục: Gạch Prime

Thời gian cấp hàng:14/6/2019