Toàn nhà VCN, Khu đô thị VCN Phước Hải

Công trình: Toàn nhà VNC, Khu đô thị VCN Phước Hải

Hạng mục: Thiết bị vệ sinh Inax

Thời gian cấp hàng: 24/10/2019